TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  STATUT TMLiKP-W
 STATUT

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA

I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich zwane dalej „Towarzystwem” działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych – WROCŁAW.

2. Towarzystwo może organizować zagraniczne jednostki terenowe, których działalność musi być zgodna z prawem miejscowym.

§3

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5

Towarzystwo może by 6 członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działalności.

§6

1. Towarzystwo może powoływać oddziały terenowe oraz kluby.

2. Oddziały terenowe oraz kluby posiadają osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji terenowego sądu o wpisaniu do rejestru.

§7

1. Towarzystwo posługuje się pieczęciami na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

2. Zarząd Główny Towarzystwa ustala wzory 1egitymacji, odznak członkowskich oraz odznak honorowych.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§8

Celem Towarzystwa jest:

·      zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz dzieje współczesne Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich dla podtrzymania stosunków koleżeńskich oraz udzielanie wzajemnej pomocy

·      upowszechnianie prawdy o dziejach Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz pielęgnowanie dorobku historycznego tych ziem, jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczpospolitej Polskiej

·      utrzymywanie bliskich kontaktów z Polakami oraz organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i na Kresach.

§9

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

·      gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy o Lwowie i Kresach w wydawnictwach Towarzystwa, w działalności odczytowej itp.

·      organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią Polski, Lwowa i Kresów

·      wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

·      wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Południowo-Wschodnich.

·      występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych w sprawie treści programów nauczania i wychowania w szkołach

·      udzielanie wszechstronnej pomocy pozostałym we Lwowie i na Kresach Polakom i ich organizacjom społecznym

·      współpracę z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno-oświatowymi oraz środkami masowego przekazu zainteresowanymi działalnością Towarzystwa

·      obejmowanie opieką i pomocą dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałych na Kresach, przybliżanie im historii i kultury kraju ojczystego, organizowanie dla dzieci z Kresów koloni letnich i innych form wypoczynku z organizacjami rządowymi, samorządowymi, fundacjami, towarzystwami regionalnymi itp.

·      działanie na rzecz zbliżenia społeczności Polski i Ukrainy, a szczególnie młodzieży polskiej i ukraińskiej na bazie wspólnych tradycji i aspiracji europejskich.

Cele Towarzystwa ujęte w §9 realizowane są głównie w formie wolontariatu, sponsoringu, darowizn itp.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

·      członków zwyczajnych

·      członków honorowych

·      członków wspierających.

§11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, która złoży deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.

2. Za zgodą przedstawicieli ustawowych do Towarzystwa może należeć także osoba poniżej 18 lat /młodzież/ z tym, że bierne prawo wyborcze, jak również prawo do głosowania podczas podejmowania uchwał uzyska po osiągnięciu tego wieku.

3. Członkiem Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy nie mający stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§12

1. Członków zwyczajnych przejmują zarządy oddziałów lub klubów na podstawie złożonej deklaracji.

2. W razie odmowy przyjęcia do Towarzystwa, zainteresowanemu przysługuje prawo do odwołanie się do zjazdu delegatów oddziału lub walnego zebrania członków klubu.

§13

Członek zwyczajny ma prawo do:

·      biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa

·      uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo

·      noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa

·      bezpośredniego zwracania się do wszystkich władz Towarzystwa.

§14

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

·      przestrzeganie statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał Towarzystwa

·      czynne wspierania celów Towarzystwa i branie udziału w realizacji jego zadań

·      przestrzeganie zasad etyki i współżycia społecznego

·      regularne płacenie składek członkowskich.

§15

1. Członkowstwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd Delegatów /sprawozdawczo-wyborczy, sprawozdawczy lub nadzwyczajny/ Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym w realizacji celów Towarzystwa.

2. Członek honorowy ma prawo uczestnictwa w Krajowym Zjeździe Delegatów /sprawozdawczo-wyborczym, sprawozdawczym i nadzwyczajnym/ Towarzystwa oraz udziału w zebraniach, posiedzeniach i innych imprezach struktur organizacyjnych Towarzystwa z głosem doradczym.

3. Krajowy Zjazd Delegatów /sprawozdawczo-wyborczy lub nadzwyczajny/ Towarzystwa może pozbawić godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

§16

Członkowie honorowi mogą być zwolnieni od obowiązku płacenia składek.

§17

1. Członkiem wspierającym może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje opłacanie składek i popiera cele Towarzystwa.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny, zarządy oddziałów lub klubów.

§18

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa oraz do zgłaszania wniosków i propozycji.

§19

Członkowie wspierający udzielają pomocy w realizacji celów Towarzystwa.

§20

Członkowstwo Towarzystwa ustaje na skutek:

      1)    dobrowolnego wystąpienia potwierdzonego pismem złożonym właściwemu zarządowi,

      2)    niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lata,

      3)    orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu członkowstwa Towarzystwa,

      4)    w przypadku postępowania przed Sądem Koleżeńskim następuje zawieszenie w prawach członkowskich Towarzystwa do czasu ostatecznego, prawomocnego orzeczenia Sądu,

      5)    nie wywiązywania się z ustaleń zawartych w §19.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA WŁADZ TOWARZYSTWA

§21

Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

      1)    Krajowy Zjazd Delegatów

      2)    Zarząd Główny

      3)    Główna Komisja Rewizyjna

      4)    Główny Sąd Koleżeński

 

§22

Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów na Krajowy Zjazd określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§23

1. Wybory władz naczelnych Towarzystwa odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów. Mogą do nich kandydować jedynie członkowie Towarzystwa.

2. Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata.

A. KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§24

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.

      1)    co 4 lata z upływem kadencji jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy

      2)    po upływie 2 lat jako zjazd sprawozdawczy

      3)    nadzwyczajny zjazd delegatów.

§25

1. W Zjeździe Delegatów biorą udział:

·      Z głosem stanowiącym delegaci

·      Z głosem doradczym członkowie honorowi, wspierający, goście zaproszeni przez Zarząd Główny oraz członkowie ustępujących władz, o ile nie są delegatami.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zjazdu Delegatów Zarząd Główny powiadamia delegatów co najmniej na miesiąc przed jego terminem, przesyłając jednocześnie niezbędne materiały.

3. Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Obradami Krajowego Zjazdu Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępcy i dwaj sekretarze.

§26

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów sprawozdawczo-wyborczego należy:

      1)    przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego,

      2)    uchwalanie głównych kierunków działań Towarzystwa na okres 4 lat kadencji,

      3)    udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

      4)    wybór prezesa oraz członków naczelnych władz Towarzystwa,

      5)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

      6)    uchwalanie statutu i zmian w statucie Towarzystwa,

      7)    podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez władze naczelne Towarzystwa, a także władz oddziałów i klubów,

      8)    nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego,

      9)    podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§27

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów należy:

      1)    dokonanie oceny działalności władz naczelnych Towarzystwa,

      2)    rozpatrywanie i uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa,

      3)    ocena realizacji uchwał podjętych na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym,

      4)    rozpatrywanie i podejmowanie uchwał wniesionych przez władze naczelne Towarzystwa oraz Delegatów.

§28

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/3 delegatów zjazdu sprawozdawczo-wyborczego,

2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

4. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zjazd Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy.

§29

1. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a drugim niezależnie od liczby obecnych.

2. Uchwalenie statutu oraz jego zmiany, uchwały o rozwiązaniu oddziałów lub klubów podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 delegatów uprawnionych do głosowania.

B. ZARZĄD GŁÓWNY

§30

Zarząd Główny w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Krajowym Zjazdem.

§31

1. Zarząd Główny składa się z liczby do 19 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2. „Krajowy Zjazd Delegatów wybiera do 6 zastępców członków Zarządu Głównego na podstawie ilości uzyskanych głosów, którzy mogą zostać członkami Zarządu Głównego w czasie kadencji na zwolnione miejsce.

§32

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

       1)    reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami podjętymi na Krajowym Zjeździe Delegatów,

       2)    uchwalanie okresowych programów pracy oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności,

       3)    uchwalanie budżetu Towarzystwa i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

       4)    powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych oraz określanie ich terenu działania,

       5)    koordynowanie działalności jednostek terenowych,

       6)    zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów i klubów, jeżeli ich działanie jest w istotny sposób niezgodne z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych oraz powoływanie osoby pełniącej funkcję organu oddziału celem przygotowania zjazdu nadzwyczajnego w terminie do 3 miesięcy,

       7)    występowanie do Sądów Rejestrowych o skreślenie oddziałów lub klubów nie realizujących §66, pkt 3 Statutu przez okres 2 lat, rozwiązywanie oddziałów i klubów nie posiadających osobowości prawnej i nie realizujących §66, pkt 3,

       8)    zarządzanie majątkiem Towarzystwa, z wyłączeniem wyodrębnionego majątku oddziałów i klubów,

       9)    uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu oraz zatwierdzanie ramowych regulaminów oddziałów,

   10)    podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i na wyjazdy zagraniczne.

   11)    zawieranie porozumień o współpracy z organizacjami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,

   12)    zgłaszanie wniosków o nadanie przez Krajowy Zjazd Delegatów godności członka honorowego Towarzystwa,

   13)    występowanie z wnioskiem do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego, pełniącego funkcję we władzach Towarzystwa,

   14)    składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań ze swojej działalności,

   15)    powoływanie stałych i okresowych komisji problemowych i zespołów roboczych,

   16)    powoływanie i odwoływanie członków Prezydium z wyłączeniem prezesa w przypadku ustąpienia w toku kadencji prezesa Zarządu Głównego,

   17)    wybór z grona członków Zarządu pełniącego obowiązki prezesa do czasu wyboru nowego przez najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów,

   18)    zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów,

   19)    uchwalanie minimalnej wysokości składek członkowskich,

   20)    uchwalanie regulaminu działalności finansowej Towarzystwa,

   21)    działanie w kierunku integracji organizacji kresowych.

§33

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają w imieniu Zarządu Głównego prezes lub wiceprezes wraz ze skarbnikiem.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z potrzebami nie rzadziej niż 4 razy w roku.

3. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa i wiceprezesa.

§34

W celu sprawnego funkcjonowania Zarządu Głównego w okresie miedzy posiedzeniami działalnością Towarzystwa kieruje Prezydium Zarządu Głównego, w skład którego w chodzą: prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik, 4 członków Zarządu.

§35

1. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy w szczególności:

·      wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,

·      przygotowywanie projektów działania i preliminarzy budżetowych, bieżący nadzór nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych.

2. Posiedzenie Prezydium zwołuje Prezes, a w razie jego dłuższej nieobecności /wyjazdu, choroby/ wyznaczony wiceprezes. Posiedzenia zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

3. Prezydium Zarządu Głównego składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego.

4. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

5. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków, w tym prezesa i wiceprezesa.

C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§36

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-9 członków oraz 3 zastępców wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy.

2. Główna Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

3. Powstałe wolne miejsce w okresie kadencji. Główna Komisja Rewizyjna uzupełnia, włączając do Głównej Komisji Rewizyjnej wybranego zastępcę członka Głównej Komisji Rewizyjnej według kolejności uzyskania głosów w wyborach.

4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz naczelnych Towarzystwa.

§37

Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

       1)    dokonywanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Zarządu Głównego,

       2)    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami, a w razie potrzeby żądanie wyjaśnień,

       3)    składanie sprawozdań z działalności Komisji na Krajowym Zjeździe Delegatów: sprawozdawczo-wyborczym i sprawozdawczym oraz występowanie z wnioskami o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

       4)    kontrolowanie działalności finansowej i gospodarki oddziałów i klubów na wniosek Zarządu Głównego, z udziałem przedstawicieli oddziałowych, klubowych komisji rewizyjnych,

       5)    występowanie wspólne z oddziałowymi, klubowymi komisjami rewizyjnymi z wnioskami dotyczącymi władz kontrolowanych jednostek,

       6)    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o rozwiązanie oddziałów (klubów) terenowych, które permanentnie nie realizują § 66 pkt 3 niniejszego statutu.

       7)    występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów,

       8)    przygotowanie regulaminu pracy komisji oddziałowych (klubowych).

§38

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej maję prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego i zarządów oddziałów, a przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i jego zastępca także w posiedzeniach Prezydium Zarządu Głównego i prezydiach zarządów oddziału.

D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

§39

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5-9 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów Sprawozdawczo-Wyborczy, 3 zastępców członka Głównego Sądu Koleżeńskiego.

2. Główny Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3. Powstałe wolne miejsce w okresie trwania kadencji Główny Sąd Koleżeński uzupełnia, włączając doń wybranego zastępcę członka Głównego Sądu Koleżeńskiego według kolejności uzyskanych głosów w wyborach.

4. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych naczelnych władz Towarzystwa.

 

§40

1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

·      oddziaływanie na kształtowanie etycznych postaw oraz osobistej i towarzyskiej godności członków Towarzystwa,

·      zatwierdzanie ramowego regulaminu sądów koleżeńskich oddziałów oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad ich przestrzeganiem,

·      rozpatrywanie i rozstrzyganie w drugiej instancji odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,

·      rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną w odniesieniu do osób pełniących funkcje we władzach naczelnych Towarzystwa, we władzach oddziałów i klubów podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

2. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia do Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje sprawę w drugiej instancji w zmienionym, pięcioosobowym składzie.

3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego w drugiej instancji są ostateczne.

4. Tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Krajowy Zjazd Delegatów sprawozdawczo-wyborczy, sprawozdawczy lub nadzwyczajny.

5. Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:

-      upomnienie,

-      nagana,

-      zawieszenie w prawach członka na 1-3 lat,

-      wykluczenie z Towarzystwa.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA I ICH STRUKTURA

A. ODDZIAŁY TERENOWE, ORGANA I ZAKRES WŁADZY

ORAZ STRUKTURA

§41

1. Oddziały Towarzystwa utworzone w trybie §6 ust. 1 i 2 Statutu grupują kluby działające na ich terenie i koordynują ich pracę.

2. Mogą być również tworzone oddziały nie posiadające na swoim terenie klubów o ile liczba członków wynosi co najmniej 30 osób.

3. Oddziały mogą samoczynnie i dobrowolnie organizować wspólną działalność dla koordynacji i realizacji celów statutowych Towarzystwa (np. makroregiony).

4. W ramach pracy oddziałów i klubów mogą powstawać koła lub sekcje zainteresowań.

5. Na terenie danej miejscowości działa jeden oddział Towarzystwa, mogą również powstawać kluby i oddziały o zasięgu szerszym terenowo zrzeszające członków reprezentujących inne niż Lwów miasta i regiony Kresowe. Oddziały takie i kluby mogą być podporządkowane miejscowemu oddziałowi Towarzystwa lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

§42

1. Władzami Oddziału są:

       1)    Zjazd Delegatów Oddziału, a w oddziałach powołanych w trybie §41 ust. 2 Walne Zebranie Członków.

       2)    Zarząd Oddziału,

       3)    Komisja Rewizyjna Oddziału,

       4)    Sąd Koleżeński Oddziału.

2. Wybór władz oddziału, określonych w ust. 1, pkt 2-4 niniejszego paragrafu, odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą podjętą przez Zjazd Delegatów Oddziału /Walne Zebranie Członków/.

3. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.

4. W szczególnych przypadkach §32 pkt 6 władzę w Oddziale (klubie) sprawuje zarząd tymczasowy.

B. ZJAZD DELEGATÓW ODDZIAŁU /WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW/

§43

1. Najwyższą władzą oddziału jest Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Oddziału lub odpowiednio Walne Zebranie Członków zwoływanych przez Zarząd Oddziału co najmniej co 4 lata.

2. Zasady wyboru delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału ustala Zarząd Oddziału.

3. Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Oddziału /Walne Zebranie Członków/ może odbywać się raz w roku, jednakże co najmniej raz w kadencji /w dwa lata po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Oddziału/.

4. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału /Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ może być zwoływany w miarę potrzeb i obraduje nad sprawami, dla których został powołany.

5. Kadencja delegatów oddziału trwa 4 lata i wygasa z chwilą otwarcia następnego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Delegatów Oddziału.

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, sprawozdawczego i nadzwyczajnego Delegatów Oddziału, Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd Oddziału w terminie co najmniej 14 dni przed terminem zjazdu /Walnego Zebrania/.

 

 

§44

Do kompetencji Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów /Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Członków Oddziału/ należy:

       1)    uchwalanie kierunków działalności Oddziałów w dostosowaniu do lokalnych warunków, zgodnych z postanowieniami Statutu Towarzystwa, uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów sprawozdawczo-wyborczego, sprawozdawczego i nadzwyczajnego oraz uchwałami Oddziału,

       2)    rozpatrywanie, analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

       3)    na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi oddziału,

       4)    wybór prezesa i członków oraz ich zastępców – Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

       5)    wybór delegatów na Krajowe Zjazdy Delegatów,

       6)    rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez zarządy klubów do zarządu oddziału w terminie co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia Zjazdu,

       7)    podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.

§45

Do kompetencji Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów Oddziału /Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Oddziału/ należy:

       1)    wysłuchanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

       2)    przedyskutowanie i przeanalizowanie tej działalności,

       3)    zapoznanie się z działalnością klubów, omówienie występujących problemów oraz sformułowanie wniosków na temat ich pracy,

       4)    zaakceptowanie lub wniesienie uwag i korekt do pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz klubów,

       5)    rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału, Sąd Koleżeński Oddziału oraz delegatów,

       6)    zaakceptowanie wniosków Zarządu Oddziału w sprawach nadania godności członka honorowego Towarzystwa, członka wspierającego Towarzystwa.

§46

1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału /Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków/ może być zwołany na wniosek władz naczelnych, z inicjatywy Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału lub na wniosek 25 członków zwyczajnych Oddziału.

2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału /Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału/ jest zwoływany przez Zarząd Oddziału w terminie 60 dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu Oddziału.

§47

1. W Zjeździe Delegatów Oddziału /sprawozdawczo-wyborczym, sprawozdawczym lub nadzwyczajnym/ biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani na walnych zebraniach klubów, a w oddziałach nie posiadających kół członkowie oddziału,

2. W Zjeździe Delegatów Oddziału /sprawozdawczo-wyborczym, sprawozdawczym lub nadzwyczajnym/ z głosem doradczym biorą udział przedstawiciele władz naczelnych Towarzystwa, członkowie władz Oddziału, członkowie honorowi Towarzystwa oraz zaproszeni goście,

3. Podejmowanie uchwał stosuje się zgodnie z §27 pkt 4.

C. ZARZĄD ODDZIAŁU

§48

1. Zarząd Oddziału składa się z 3-11 członków oraz 3-5 wybranych zastępców członków Zarządu Oddziału.

2. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Oddziału w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału włącza do swego składu zastępcę członka Zarządu Oddziału według kolejności uzyskanych głosów w wyborach.

3. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu Oddziału składają prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes ze skarbnikiem łącznie, natomiast w innych sprawach dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

§49

1. Zarząd Oddziału wybiera spośród siebie Prezydium w składzie do 5 członków, w tym prezesa, do 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Prezydium Zarządu Oddziału jako organ wykonawczy kieruje działalnością Towarzystwa, zgodnie z Regulaminem Pracy Prezydium zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału.

§50

W zakres kompetencji Zarządu Oddziału wchodzi:

       1)    reprezentowanie Oddziału Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

       2)    kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu Towarzystwa oraz uchwałami władz naczelnych Towarzystwa i Oddziału,

       3)    uchwalenie preliminarza budżetowego i planu pracy Oddziału,

       4)    zarządzanie własnym majątkiem oraz podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, a nadto zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach przyznanych uprawnień Oddziałowi przez Zarząd Główny,

       5)    uchwalanie zasad wyboru delegatów klubu na Zjazd Delegatów Oddziału,

       6)    zawieszanie działalności zarządów klubów w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Towarzystwa oraz powoływanie na miejsce zawieszonych, Tymczasowych Zarządów Klubów,

       7)    powoływanie komisji problemowych i sekcji zainteresowań /§41 ust. 4 niniejszego Statutu/ oraz nadzorowanie ich działalności,

       8)    określenie zakresu działania Prezydium Zarządu Oddziału,

       9)    zwalnianie od obowiązku płacenia składek członkowskich na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału,

   10)    przyjmowanie członków wspierających oraz występowanie z wnioskami do Kapituły Odznaczeń Zarządu Głównego o nadanie odznaki honorowej Towarzystwa,

   11)    udzielanie merytorycznej i organizacyjnej pomocy kołom młodzieżowym Towarzystwa i sekcjom zainteresowań,

   12)    prowadzenie dokumentacji zgodnie z regulaminem Oddziału,

   13)    podejmowanie uchwał o przynależności Oddziału do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji w porozumieniu z Zarządem Głównym.

§51

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.

3. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz Towarzystwa wszystkich szczebli, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz zaproszeni goście.

D. KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU

§52

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza oraz 1-3 zastępców członka Komisji Rewizyjnej Oddziału,

2. Powstałe wolne miejsce w okresie trwania kadencji. Komisja uzupełnia swój skład jednym z wybranych zastępców członka Komisji Rewizyjnej Oddziału, w kolejności uzyskanych głosów w wyborach,

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Oddziału.

§53

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

       1)    kontrolowanie działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Oddziału oraz klubów,

       2)    występowanie do Zarządu Oddziału o wyjaśnienie na Zjeździe Delegatów Oddziału /Walnym Zebraniu Członków Oddziału/ i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Oddziału, a przewodniczący w posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału.

E. SĄD KOLEŻEŃSKI ODDZIAŁU

§54

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3-5 członków, spośród których wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz z 3 zastępców Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

2. W przypadku zwolnienia miejsca w czasie trwania kadencji, Sąd Koleżeński Oddziału uzupełnia swój skład przez dokooptowanie wybranego na Zjeździe zastępcę członka Sądu Koleżeńskiego według kolejności uzyskanych głosów w wyborach.

3. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w zespołach trzyosobowych.

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych władz Oddziału.

§55

Rozpatrywaniu przez Sąd Koleżeński Oddziału podlegają sprawy:

·      wynikłe z istotnych przewinień członków przeciwko poprawnym zasadom etycznym, dobrym obyczajom lub stanowiące naruszenie Statutu Towarzystwa i jego założeń programowych, względnie naruszenia godności osobistej członków Towarzystwa,

·      spory i nieporozumienia natury osobistej wynikłe w obrębie Towarzystwa na tle pracy społecznej,

·      spory i nieporozumienia natury osobistej pomiędzy członkami Towarzystwa poddane zgodnie do rozstrzygnięcia przez Sąd Koleżeński Oddziału.

§56

1. Sąd Koleżeński Oddziału wszczyna postępowanie na wniosek władz wszystkich szczebli Towarzystwa lub na wniosek osoby zainteresowanej,

2. W czasie trwania postępowania, Sąd Koleżeński może zawiesić obwinionego w prawach członka /§20 pkt 4/.

§57

Szczególny tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin zatwierdzony przez Główny Sąd Koleżeński Towarzystwa.

§58

Od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sadu Koleżeńskiego jako instancji drugiej, w terminie 15 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem na piśmie.

 

ROZDZIAŁ VI

PODSTAWOWE JEDNOSTKI TOWARZYSTWA – KLUBY I KOŁA

§59

1. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest klub powołany uchwałą Zarządu Oddziału lub dla klubów podlegających bezpośrednio Zarządowi Głównemu, uchwałą Zarządu Głównego.

2. Klub może być powołany na pisemny wniosek co najmniej 10 członków.

3. W ramach klubu mogą być powoływane koła młodzieżowe /§41 pkt 4 niniejszego statutu/ z zachowaniem przepisu art. 3 ust. 3 Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

§60

1. Władzami klubu są:

       1)    Walne Zebranie Członków Klubu,

       2)    Zarząd Klubu,

       3)    Komisja Rewizyjna w klubach podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu.

2. Wybór Zarządu Klubu określonego w §60 ust. 1 pkt 2 odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Kadencja władz klubu trwa 4 lata.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§61

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą klubu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

       1)    przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Klubu,

       2)    przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności kół młodzieżowych i sekcji zainteresowań,

       3)    na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

       4)    wybór przewodniczącego Zarządu Klubu i jego zastępców,

       5)    wybór członków Zarządu Klubu i zastępców członków Zarządu Klubu,

       6)    wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Towarzystwa według zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału,

       7)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,

       8)    zatwierdzanie wniosków Klubu na Zjazd Delegatów Oddziału,

       9)    zatwierdzanie regulaminów działalności kół młodzieżowych i sekcji zainteresowań.

 

 

§62

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu, który zawiadamia swych członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 15 dni przed datą zebrania.

2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem decydującym biorą udział członkowie klubu oraz z głosem doradczym przedstawiciele wszystkich szczebli władz Towarzystwa i zaproszeni goście.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek 1/5 członków Klubu

B. ZARZĄD KLUBU TOWARZYSTWA

§63

1. Zarząd Klubu składa się z liczby do 7 członków

2. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Klubu podczas trwania kadencji, Zarząd uzupełnia swój skład, włączając zastępcę członka zarządu klubu w kolejności uzyskanych głosów w wyborach. Liczbę zastępców członków zarządu klubu określa Zarząd Klubu lub Zarząd Oddziału, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu Klubu.

3. Do obowiązków Zarządu Klubu należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na terenie swego działania, realizacja uchwał władz Towarzystwa, opracowanie i wykonanie planów działalności klubu oraz koordynowanie pracy kół młodzieżowych Towarzystwa i sekcji zainteresowań.

C. KOŁA MŁODZIEŻOWE TOWARZYSTWA

§64

1. Koła Młodzieżowe Towarzystwa są autonomicznymi strukturami organizacji młodzieży, potomków rodzin pochodzących z Kresów Południowo-Wschodnich oraz sympatyków Kresów Południowo-Wschodnich działających w strukturach organizacyjnych Towarzystwa w oddziałach i klubach.

2. Zasadniczym zadaniem kół młodzieżowych Towarzystwa jest podtrzymywanie więzi z młodzieżą polską zamieszkującą na terenie Kresów Południowo-Wschodnich, utrzymywanie i pielęgnowanie pamięci dorobku kulturowego i historycznego wytworzonego przez pokolenia Polaków, naszych przodków, w ubiegłych stuleciach.

3. Do celów kół młodzieżowych należy podtrzymanie więzi pokoleniowych Polaków osiadłych w granicach Polski, a także rozsianych po całym świecie.

§65

Działalność kół młodzieżowych i sekcji zainteresowań określa opracowany i zatwierdzony przez Zarząd Oddziału lub Klubu regulamin.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§66

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

1. Źródłami powstania majątku są:

·      opłaty wpisowe i składki członkowskie,

·      dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,

·      dotacje,

·      darowizny,

·      wpływy z działalności statutowej,

·      dochody z ofiarności publicznej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. Wpływy gotówkowe winne być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.

3. Składki członkowskie za rok poprzedni powinny być wpłacane do końca I kwartału następnego roku w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny, na jego konto.

4. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą a dochód z tej działalności jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

6. Towarzystwo i jego jednostki organizacyjne /Oddziały i Kluby/ mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu łącznie następujących wymagań:

a)   prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa,

b)   mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego,

c)   nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczą na działalność, o której mowa w pkt a.

7. Oddziały i Kluby Towarzystwa muszą posiadać kolegialny organ kontroli – Komisję Rewizyjną, odrębną od Zarządu Oddziału – Klubu i niepodlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru nie mogą:

a)   być członkami Zarządu Oddziału – Klubu ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)   być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe. Po wyborze Komisji Rewizyjnej, jej członek niezwłocznie przedstawia zaświadczenie o niekaralności.

 

8. Zabrania się Zarządom Oddziałów i Klubów:

a)   udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związkami z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,

b)   przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)   wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d)   zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Członkowie Zarządów Oddziałów i Klubów, podobnie jak Komisji Rewizyjnej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwa skarbowe.

Członkowie Zarządu niezwłocznie przedstawiają zaświadczenie o niekaralności.

9. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§67

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch upoważnionych członków Zarządu, zgodnie z ustaleniami §33 pkt 1 oraz §48 pkt 3.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§68

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Krajowy Zjazd Delegatów wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa może być przedmiotem Krajowego Zjazdu Delegatów wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczeniu majątku Towarzystwa.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§69

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

wprowadził: Marian Matkowski


 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 117779 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=