TMLiKP-W Klub w Leżajsku
  CZLONKOWSTWO W KLUBIE TMLiKP-W W LEZAJSKU
 
Członkowstwo w Klubie TMLiKP-W w Leżajsku


Odznaka Członka TMLiKP-W


 
Legitymacja Członka TMLiKP-WDeklaracja  członkowska

Aby wstąpić w szeregi
Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo 
- Wschodnich w Leżajsku
wystarczy 
że:
pochodzisz z rodziny o polskich korzeniach kresowych,
lub też
identyfikujesz się z wartościami i spuścizną Kresów
oraz
interesujesz się tematyką Lwowa i  Kresów,
a także:

pragniesz aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu
w tym
chcesz przychodzić regularnie na zebrania członków Klubu,
uczestniczyć w spotkaniach dotyczących historii Kresów,
uczestniczyć w prowadzonych akcjach i zbiórkach charytatywnych
na rzecz Polaków we Lwowie i na Kresach,
uczestniczyć w uroczystościach poświęconych
pamięci Polaków we Lwowie i na Kresach,
 
brać udział w wycieczkach do Lwowa i na Kresy...

to wystarczy 
że:
wypełnisz deklarację członkowską,
i
opłacisz wpisowe (5 zł)
oraz 
opłacisz składkę członkowską 
na rok
(18 zł - emeryci, renciści lub  36 zł - pracujący).

Przyjdź, przyjmiemy Cię z radością.STATUT

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LWOWA

I KRESÓW POŁUDNIOWO - WSCHODNICH

(Wyciąg ze Statutu dotyczący
członkowstwa w TMLiKP-W oraz Klubu TMLiKP-W...)

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10 .

Członkowie Towarzystwa dzielą się na :

-członków zwyczajnych

-członków honorowych

-członków wspierających

§ 11 .

1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Towarzystwa.

2.Za zgodą przedstawicieli ustawowych do Towarzystwa .może należeć także osoba poniżej 18 lat/młodzież/ z tym, że bierne prawo wyborcze, jak również prawo do głosowania podczas podejmowania uchwał uzyska po osiągnięciu tego wieku.

3.Członkiem Towarzystwa mogą być również cudzoziemcy nie mający stałego zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 12.

1.Członków zwyczajnych przejmują zarządy oddziałów lub klubów na podstawie złożonej deklaracji.

2. W razie odmowy przyjęcia do Towarzystwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie się do zjazdu delegatów oddziału lub walnego zebrania członków klubu.

§ 13.

Członek zwyczajny ma prawo do :

-biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Towarzystwa .

-uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo.

-noszenia odznaki organizacyjnej Towarzystwa.

-bezpośredniego zwracania się do wszystkich władz Towarzystwa.

§ 14.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

-przestrzeganie statutu i regulaminów oraz stosowanie się do uchwał Towarzystwa, czynne wspierania celów Towarzystwa i branie udziału w realizacji jego zadań.

-przestrzeganie zasad etyki i współżycia społecznego.

-regularne płacenie składek członkowskich.

§ 15.

1.Członkowstwo honorowe nadaje Krajowy Zjazd Delegatów /sprawozdawczo-wyborczy , sprawozdawczy lub nadzwyczajny / Towarzystwa na wniosek Zarządu Głównego osobom fizycznym lub prawnym szczególnie zasłużonym w realizacji celów Towarzystwa.

2.Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Krajowym Zjeździe Delegatów /sprawozdawczo-wyborczym, sprawozdawczym i nadzwyczajnym/ Towarzystwa oraz udziału w zebraniach, posiedzeniach i innych imprezach struktur organizacyjnych Towarzystwa z głosem doradczym.

3. Krajowy Zjazd Delegatów /sprawozdawczo-wyborczy, sprawozdawczy lub nadzwyczajny /Towarzystwa może pozbawić godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 16 .

Członkowie honorowi mogą być zwolnieni od obowiązku płacenia składek .

§ 17.

1.Członkiem wspierającym może być krajowy lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje opłacanie składek i popiera cele Towarzystwa.

2.Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny, zarządy oddziałów lub klubów.

§ 18 .

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym w zebraniach Towarzystwa oraz do zgłaszania wniosków i propozycji.

§ 19.

Członkowie wspierający udzielają pomocy w realizacji celów Towarzystwa.

§ 20 .

Członkowstwo Towarzystwa ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia potwierdzonego pismem złożonym właściwemu zarządowi.

2/ niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat.

3/ orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o pozbawieniu członkowstwa Towarzystwa.

4/ w przypadku postępowania przed Sadem Koleżeńskim następuje zawieszenie w prawach członkowskich Towarzystwa do czasu ostatecznego, prawomocnego orzeczenia Sądu.

5 /nie wywiązywania się z ustaleń zawartych w § 19.

...

PODSTAWOWE JEDNOSTKI TOWARZYSTWA - KLUBY I KOŁA

§ 59.

1. Podstawowa jednostką organizacyjną Towarzystwa jest klub powołany uchwałą Zarządu Oddziału lub dla klubów podlegających bezpośrednio Zarządowi Głównemu, uchwałą Zarządu Głównego.

2. Klub może być powołany na pisemny wniosek co najmniej 10 członków.

3. W ramach klubu mogą być powoływane koła młodzieżowe / § 41 punkt 4 niniejszego statutu/ z zachowaniem przepisu art. 3 ust. 3 Ustawy o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.

§ 60.

1. Władzami klubu są:

1/ Walne Zebranie Członków Klubu,

2/ Zarząd Klubu

3/ Komisja Rewizyjna w klubach podległych bezpośrednio Zarządowi Głównemu,

2. Wybór Zarządu Klubu określonego w § 60 ustęp 1- punkt 2 odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu.

3. Kadencja władz klubu trwa 4 lata

 

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§ 61

1 .Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą klubu.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:

- przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności ustępującego Zarządu Klubu, - przyjmowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności kół młodzieżowych i sekcji zainteresowań,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,

- wybór przewodniczącego Zarządu Klubu i jeno zastępców,

- wybór członków Zarządu Klubu i zastępców członków Zarządu Klubu,

- wybór delegatów na Zjazd Delegatów Oddziału Towarzystwa według zasad ustalonych przez Zarząd Oddziału,

- podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa,

- zatwierdzanie wniosków Klubu na Zjazd Delegatów Oddziału,

- zatwierdzanie regulaminów działalności kół młodzieżowych i sekcji zainteresowań,

§ 62.

1. Walne Zebranie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu który zawiadamia swych członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 15 dni przed datą zebrania.

2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem decydującym biorą

udział członkowie klubu oraz z głosem doradczym przedstawiciele wszystkich szczebli władz Towarzystwa i zaproszeni goście.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na wniosek 1/5 członków Klubu

 

B. ZARZĄD KLUBU TOWARZYSTWA

§ 63.

1. Zarząd Klubu składa się z liczby do 7 członków

2. W przypadku zwolnienia miejsca w Zarządzie Klubu podczas trwania kadencji, Zarząd uzupełnia swój skład, włączając zastępcę członka zarządu klubu w kolejności uzyskanych głosów w wyborach. Liczbę zastępców członków zarządu klubu określa Zarząd Klubu lub Zarząd Oddziału, nie więcej jednak niż 1/3 składu Zarządu Klubu.

3. Do obowiązków Zarządu Klubu należy realizowanie statutowych celów Towarzystwa na terenie swego działania, realizacja uchwał władz Towarzystwa, opracowanie i wykonanie planów działalności klubu oraz koordynowanie pracy kół młodzieżowych Towarzystwa i sekcji zainteresowań. 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 117778 odwiedzającytutaj! Copyright by Marian Matkowski  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=